OBSAH:

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. ZPŮSOBY A LHŮTY PRO PLATBU ZA VÝROBEK
 5. CENA, ZPŮSOBY A LHŮTY DODÁNÍ A ODBĚRU VÝROBKU
 6. REKLAMACE VÝROBKU
 7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A VYKLÁDÁNÍ NÁROKŮ A PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM
 8. PRAVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 9. USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA PODNIKATELE
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 11. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Internetový obchod www.gerlachstore.cz dbá na práva spotřebitele. Spotřebitel nemůže vzdát se práv, která mu přiznává Zákon o právech spotřebitelů. Ustanovení smluv nevýhodnější pro spotřebitele než ustanovení Zákona o právech spotřebitelů jsou neplatná, a místo nich se používají ustanovení Zákona o právech spotřebitelů. Proto ustanovení tohoto pravidla nejsou zamýšlena k vyloučení nebo omezení jakýchkoli práv spotřebitelů vyplývajících z náležitých a závazných právních předpisů, a veškeré pochybnosti mají být vykládány ve prospěch spotřebitele. V případě případné nesrovnalosti ustanovení tohoto pravidla s výše uvedenými ustanoveními mají přednost tato ustanovení a mají být použita.

Od 01.01.2021 mají spotřebitelé právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, nárok na záruku a ochranu před nepřípustnými ustanoveními smlouvy také fyzické osobě, která uzavřela s Prodávajícím smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud ze znění této smlouvy vyplývá, že nemá povahu profesionálního provozu, zejména vzhledem k předmětu své podnikatelské činnosti prováděné na základě právního předpisu o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.

Vzhledem k výše uvedenému, když v tomto pravidle hovoříme o právech spotřebitele, zejména o právech na odstoupení od smlouvy popsáno v bodě 8 pravidla, od 01.01.2021 tato práva platí také pro jednotlivé podnikatele splňující výše uvedená kritéria, pokud tato práva nebyla explicitně v textu pravidla vyloučena a všeobecně závazné předpisy umožňují jejich upravení.

1. OBECNÉ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.gerlachstore.cz provozuje společnost "GERLACH" AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem v Drzewica (sídlo a dodací adresa: ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica); zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Lodži - Śródmieście v Lodži, oddíl XX, vložka č. KRS 0000055281; s kapitálem ve výši 2 210 575,00 PLN; DIČ: 7990003388; IČO: 670081420, elektronická adresa: sklep@gerlach.pl a kontaktní telefonní číslo: 483750081.

1.2. Tento všeobecný obchodní řád je určen jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, kteří využívají internetový obchod, pokud ustanovení tohoto všeobecného obchodního řádu nedefinují jinak a jsou určena pouze pro spotřebitele nebo podnikatele.

1.3. Správcem osobních údajů, které jsou shromažďovány prostřednictvím internetového obchodu, je "GERLACH" AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem v Drzewica (sídlo a dodací adresa: ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica); zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu pro Lodž - Śródmieście v Lodži, oddíl XX obchodního rejstříku; s kapitálem ve výši: 2 210 575,00 PLN; DIČ: 7990003388; IČO: 670081420, elektronická adresa: sklep@gerlach.pl - dále jen "Správce" a zároveň poskytovatel internetového obchodu a prodávající.

1.4. Definice:

1.4.1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s vyloučením dnů, které jsou svátky nebo dní, které jsou všeobecně prohlášeny za volné dny.

1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

1.4.3. FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY - Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje zadání objednávky, zejména přidáním produktů do elektronického košíku a určení podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.4. FORMULÁŘ VRÁCENÍ - Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vrátit objednaný zboží nebo odstoupit od smlouvy.

1.4.5. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou svéprávností nebo, pokud to stanoví obecně závazné předpisy, také fyzická osoba s omezenou svéprávností; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní subjektivitu; - která uzavřela nebo plánuje uzavřít kupní smlouvu se Správcem.

1.4.6. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, pozice 93 se změnami).

1.4.7. ÚČET - Elektronická služba označená individuálním názvem (přihlašovacím jménem) a heslem, které poskytne Usuřitel a která slouží k uchovávání údajů poskytnutých Usuřitelem a informací o objednávkách, které Usuřitel zadal do internetového obchodu.

1.4.8. ZPRÁVA - Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Usuřitelem prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem uživatelům automaticky obdržet od Usuřitele pravidelné obsahy následných edic newsletteru obsahující informace o produktech, novinkách a akcích v internetovém obchodě.

1.4.9. PRODUKT - pohyblivý výrobek nebo služba dostupná v internetovém obchodě, který je předmětem kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.4.10. OBCHODNÍ ŘÁD - tento všeobecný obchodní řád.

1.4.11. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod provozovaný Usuřitelem dostupný na internetové adrese: www.gerlachstore.cz.

1.4.12. PRODAVATEL; POSKYTOVATEL SLUŽEB - "GERLACH" AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem v Drzewica (sídlo a dodací adresa: ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica); zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Lodži - Śródmieście v Lodži, oddíl XX, vložka č. KRS 0000055281; s kapitálem ve výši 2 210 575,00 PLN; DIČ: 7990003388; IČO: 670081420, elektronická adresa: sklep@gerlach.pl.

1.4.13. KUPNÍ SMLOUVA - kupní smlouva na produkt uzavřená nebo uzavíraná mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

1.4.14. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - elektronická služba poskytovaná Usuřitelem Usuřitelovi prostřednictvím internetového obchodu.

1.4.15. USUŘITEL - (1) fyzická osoba s plnou svéprávností nebo, pokud to stanoví obecně závazné předpisy, také fyzická osoba s omezenou svéprávností; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní subjektivitu; - která využívá nebo má v úmyslu využívat elektronickou službu.

1.4.16. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELE, ZÁKON - zákon č. 30/2014 Sb. o právech spotřebitele (ve znění zákona č. 287/2020 Sb. se změnami).

1.4.17. OBJEDNÁVKA - prohlášení vůle Zákazníka podané prostřednictvím formuláře objednávky a směřující přímo k uzavření kupní smlouvy na produkt s Prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: Účet, Objednávkový formulář, Formulář vrácení a Zpravodaj.

2.1.1. Účet - Používání účtu je možné po provedení celkem tří po sobě jdoucích kroků uživatelem - (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na políčko "Zaregistrovat se", (3) přijetí Obchodního řádu. V registračním formuláři musí uživatel uvést následující údaje o uživateli: e-mailovou adresu a heslo.

2.1.1.1. Služba Účet je poskytována zdarma a na neurčito. Uživatel má možnost kdykoli a bez udání důvodu zrušit účet (rezignovat na účet) tím, že zašle příslušný požadavek Poskytovateli, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@gerlach.pl nebo písemně na adresu: ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica.

2.1.2. Formulář objednávky - Používání formuláře objednávky začíná tím, že Klient přidá první výrobek do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě. Zadání objednávky probíhá po provedení celkem dvou dalších kroků Klientem - (1) po vyplnění formuláře objednávky a (2) kliknutí na stránce internetového obchodu po vyplnění formuláře objednávky na políčko "Objednám s povinností platby" - do tohoto okamžiku je možné samostatně upravovat zadané údaje (pro tento účel postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na stránce internetového obchodu). V formuláři objednávky je třeba uvést následující údaje o Klientovi: jméno a příjmení, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), dodací adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: produkt/produkty, množství produktu/produktů, místo a způsob doručení produktu/produktů, způsob platby. Pokud nejde o spotřebitele, je také nutné uvést název firmy a DIČ.

2.1.2.1. Elektronická služba Formulář objednávky je poskytována zdarma a má jednorázový charakter a končí okamžikem podání objednávky prostřednictvím něj nebo okamžikem předchozího přerušení zadávání objednávky prostřednictvím něj Klientem.

2.1.2.2. Elektronická služba Formulář vrácení je poskytována prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného v internetovém obchodě, který umožňuje vrátit objednaný zboží nebo odstoupit od smlouvy. Je třeba ho vyplnit a odeslat podle informací uvedených ve formuláři.

2.1.3. Zpravodaj - používání Zpravodaje začíná tím, že se uživatel zaregistruje na adrese "Zpravodaj" viditelné na stránce internetového obchodu e-mailovou adresou, na kterou budou zasílány následující edice Zpravodaje, a kliknutím na políčko "Přihlásit se". K Zpravodaji lze přihlásit také označením příslušného políčka během zadávání objednávky - v okamžiku zadání objednávky se uživatel stane členem Zpravodaje.

2.1.3.1. Elektronická služba Zpravodaje je poskytována zdarma a na neurčito. Uživatel má možnost kdykoli a bez udání důvodu se odhlásit od Zpravodaje (rezignovat na Zpravodaj) tím, že zašle příslušný požadavek Poskytovateli, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@gerlach.pl nebo písemně na adresu: ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s teleinformatickým systémem, který používá Poskytovatel: (1) počítač, laptop nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 10.0 a vyšší, Opera ve verzi 12.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 23.0 a vyšší, Safari ve verzi 5.0 a vyšší, Microsoft Edge ve verzi 25.10586.0.0 a vyšší; (4) aktivování možnosti ukládání souborů Cookies a podpory Javascriptu v webovém prohlížeči.

2.3. Usługobiorca je povinen používat Internetový obchod v souladu s právem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele a třetích osob. Usługobiorca je povinen poskytovat údaje v souladu se skutečností. Je zakázáno dodávat obsah nezákonné povahy.

2.4. Postup reklamačního řízení:

2.4.1. Reklamace spojené se zpřístupňováním Elektronických služeb Poskytovatelem a ostatní reklamace související s provozem Internetového obchodu (kromě postupu reklamace produktu uvedeného v bodě 6 Obchodního řádu) může Usługobiorca podávat:

2.4.2. písemně na adresu: ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica;

2.4.3. elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: reklamacje@gerlach.pl;

2.4.4. Usługobiorci se doporučuje uvést v popisu reklamace: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména povahy a data vzniku nepravidelností; (2) požadavky Usługobiorcy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - což usnadní a urychlí vyřízení reklamace Poskytovatelem. Požadavky uvedené v předchozím větě mají pouze charakter doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez dodržení doporučeného popisu reklamace.

2.4.5. Poskytovatel je povinen bezodkladně reagovat na reklamaci, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem nastává po předchozím podání objednávky Zákazníkem prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě nebo telefonicky.

3.2. Cena Produktu uvedená na stránkách Internetového obchodu je vyjádřena v českých korunách a zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daní produktu, který je předmětem objednávky, stejně jako o nákladech na dopravu (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) a o dalších nákladech, a pokud nelze stanovit jejich výši, o povinnosti jejich uhrazení, je Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu během procesu objednávání, včetně okamžiku, kdy Zákazník vyjádří svou vůli uzavřít kupní smlouvu.

3.3. Postup uzavření kupní smlouvy v Internetovém obchodě prostřednictvím Objednávkového formuláře

3.3.1. Uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem nastává po předchozím podání objednávky Zákazníkem v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodního řádu.

3.3.2. Po podání objednávky Prodejce okamžitě potvrdí její přijetí a současně objednávku přijme k provedení. Potvrzení přijetí objednávky a její přijetí k provedení Prodejce probíhá zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou během procesu objednávání, který obsahuje alespoň prohlášení Prodejce o přijetí objednávky a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Okamžikem obdržení Zákazníkem tohoto e-mailu je uzavřena kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem.

3.4. Uchování, zabezpečení a zpřístupnění obsahu kupní smlouvy Zákazníkovi probíhá prostřednictvím (1) zpřístupnění tohoto Obchodního řádu na stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním Zákazníkovi e-mailové zprávy podle bodu 3.3.2 Obchodního řádu. Obsah kupní smlouvy je navíc uchován a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodejce.

3.5 Obchodní řád (ve znění platném v den uzavření smlouvy) je nedílnou součástí smlouvy.

3.6 Prodejce si vyhrazuje právo změnit ceny Produktů uvedených na stránkách Obchodu, uvést informace o nových Produktech, uskutečnit a zrušit akční nabídky na stránkách Obchodu a provést v nich změny.

3.7 Vztahující se k produktům, které jsou součástí akční nabídky, si Prodejce vyhrazuje právo stanovit denní limit prodeje na 2 kusy daného produktu pro Zákazníka.

ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT

4.1. Prodejce poskytuje Zákazníkovi následující způsoby platby na základě Kupní smlouvy:

4.1.1. Platba v hotovosti při převzetí zásilky.

4.1.2. Platba bankovním převodem na účet Prodejce.

4.1.3. Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím služby PayU.cz – aktuální dostupné platební metody jsou uvedeny na stránce Internetového obchodu v sekci s informacemi o platebních metodách a na webové stránce http://www.payu.pl.

4.1.3.1. Transakce elektronickými platbami a kartou jsou prováděny dle výběru Zákazníka prostřednictvím služby PayU.cz. Obsluhu elektronických plateb a plateb kartou provádí:

4.1.3.1.1. PayU.cz – společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (sídlo: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, spisové značky jsou archivovány u Soudního okresu Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, základní kapitál ve výši 4 944 000 PLN, NIP: 779-23-08-495.

4.2. Termíny platby:

4.2.1. Pokud Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kartou, je povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

4.2.2. Pokud Zákazník zvolí platbu v hotovosti při převzetí zásilky, je povinen provést platbu při převzetí zásilky.

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍNY DODÁNÍ A PŘEVZETÍ PRODUKTU

5.1. Dodání Produktu Klientovi je zdarma, pokud Kupní smlouva neurčuje jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně nákladů na dopravu, doručení a poštovní služby) jsou uvedeny Klientovi na stránkách Internetového obchodu v sekci s informacemi o nákladech na dodání a při provádění Objednávky, včetně okamžiku, kdy Klient vyjádří svou vůli uzavřít Kupní smlouvu.

5.2. Prodejce nabízí Klientovi následující způsoby doručení nebo převzetí Produktu:

5.2.1. Kurýrní služba.

5.2.2. Dobírková kurýrní služba.

5.3. Dodací lhůta Produktu Klientovi činí do 4 pracovních dnů, pokud v popisu daného Produktu nebo při provádění Objednávky není uvedena kratší doba. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami se lhůta dodání určuje jako nejdelší uvedená lhůta, která však nesmí překročit 4 pracovní dny. Počátek lhůty pro dodání Produktu Klientovi se počítá následovně:

5.3.1. Pokud Klient zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickými platbami nebo platbou kartou – ode dne připsání částky na bankovní účet nebo platební účet Prodejce.

5.3.2. Pokud Klient zvolí způsob platby v hotovosti při převzetí – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6. REKLAMACE PRODUKTU

6.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodejce vůči Klientovi v případě, že prodaný Produkt má fyzickou nebo právní vadu (reklamace), jsou stanoveny obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zejména §§ 556–576 občanského zákoníku).

6.2. Prodejce je povinen dodat Klientovi Produkt bez vad. Podrobné informace o odpovědnosti Prodejce za vadu Produktu a právech Klienta jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu v sekci s informacemi o reklamacích.

6.3. Reklamaci může Klient podat:

6.3.1. Písemně na adresu: ul. Braci Kobylańscy 41, 26-340 Drzewica;

6.3.2. Elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@gerlach.pl;

6.4. Klientovi se doporučuje uvést v popisu reklamace: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druhu a data vzniku vady; (2) požadavek na způsob, jakým má být Produkt dostaven do souladu s Kupní smlouvou, nebo oznámení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje pro podávajícího reklamaci – to usnadní a zrychlí vyřízení reklamace Prodejcem. Požadavky uvedené v předchozí větě mají charakter pouhého doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez uvedení doporučeného popisu reklamace.

6.5. Prodejce odpoví na reklamaci Klienta okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud Klient jako spotřebitel požaduje výměnu věci nebo odstranění vady nebo podal oznámení o snížení ceny s určením výše, o kterou má být cena snížena, a Prodejce neuplatnil tento požadavek do 14 dnů kalendářních, považuje se tento požadavek za odůvodněný.

6.6. Klient, který uplatňuje práva z vadného plnění, je povinen doručit vadný Produkt na adresu: ul. Braci Kobylańscy 41, 26-340 Drzewica. V případě Klienta jako spotřebitele náklady spojené s dodáním vadného Produktu nese Prodejce; v případě Klienta, který není spotřebitelem, náklady nese Klient. Pokud by kvůli povaze Produktu nebo způsobu jeho instalace byla dodávka Produktu klientem nadměrně obtížná, je Klient povinen Produkt zpřístupnit Prodejci na místě, kde se Produkt nachází.

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁROKŮ A PRINCIPY PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

7.1. Podrobné informace o možnostech, které má spotřebitel k dispozici pro mimosoudní řešení reklamací a nároků, a o zásadách přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na webové stránce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelského trhu na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. U Prezidenta Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelského trhu funguje také kontaktní bod (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Varšava), který má mimo jiné za úkol poskytovat pomoc spotřebitelům v záležitostech souvisejících s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů.

7.3. Spotřebitel má následující příklady možností využití mimosoudních způsobů řešení reklamací a nároků: (1) podání žádosti o řešení sporu před trvalým smírčím soudem spotřebitelů (více informací na stránce: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) podání žádosti o mimosoudní řešení sporu u pověřeného vojvodského inspektora pro obchodní inspekci (více informací na stránkách příslušného inspektora vzhledem k místu vykonávání obchodní činnosti prodávajícím); a (3) pomoc od pověřeného okresního (městského) spotřebitelského zmocněnce nebo od organizace se statutárním posláním ochrany spotřebitelů (např. Federace spotřebitelů, Asociace polských spotřebitelů). Rady jsou poskytovány také prostřednictvím e-mailu na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na infolince spotřebitelů pod číslem 801 440 220 (infolinka je otevřena v pracovní dny v čase od 8:00 do 18:00, poplatek za hovor podle tarifu operátora).

7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici internetová platforma pro mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni Evropské unie (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná webová stránka s bodem komplexního servisu pro spotřebitele a podnikatele, kteří se snaží mimosoudně řešit spory týkající se závazků z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na samotné stránce platformy nebo na webové adrese Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelského trhu: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, má právo od ní odstoupit do 100 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez nákladů, s výjimkou nákladů stanovených v bodě 8.8 Všeobecných obchodních podmínek. Stačí, když spotřebitel odesílá prohlášení před uplynutím této lhůty. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat:

8.1.1. písemně na adresu: ul. Braci Kobylańscy 41, 26-340 Drzewica;

8.1.2. elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@gerlachstore.cz;

8.1.3. vyplněním a odesláním formuláře pro vrácení.

8.2. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 k zákonu o právech spotřebitele a je také k dispozici v bodě 11 Všeobecných obchodních podmínek a na webových stránkách internetového obchodu v sekci týkající se odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít vzorový formulář, ale není to povinné.

8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

8.3.1. u smlouvy, kterou prodávající plní tím, že předá spotřebiteli vlastnictví produktu (např. kupní smlouva) - ode dne, kdy produkt převezme spotřebitel nebo osoba třetí, kterou určil, s výjimkou přepravce, nebo v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje dodání několika produktů, které jsou dodávány samostatně, po dávkách nebo částech - od okamžiku, kdy byl naposledy předán produkt, dávka nebo část, nebo (2) závisí na pravidelném dodávání produktů po dobu určitou - od okamžiku, kdy byl poprvé předán produkt;

8.3.2. u všech ostatních smluv - od dne uzavření smlouvy.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

8.5. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli veškeré platby, které mu poskytl, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Prodávající provede vrácení platby stejným způsobem, který spotřebitel použil k provedení platby, s výjimkou případu, kdy spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro něj neznamená žádné náklady. Pokud prodávající neposkytl nabídku na vyzvednutí produktu od spotřebitele, může odložit vrácení platby až do obdržení produktu zpět nebo předložení spotřebitelem důkazu o odeslání produktu, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

8.6. Spotřebitel je povinen produkt vrátit prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím ke svému převzetí, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy oznámil odstoupení od smlouvy, s výjimkou případu, kdy prodávající nabídl, že sám produkt vyzvedne. Stačí, když spotřebitel vrátí produkt na adresu: ul. Braci Kobylańscy 41, 26-340 Drzewica.

8.7. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty produktu v důsledku zacházení s ním, které přesahuje rámec nezbytného k určení povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

8.8. Eventuální náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je povinen nést:

8.8.1. Pokud si spotřebitel vybere způsob dodání produktu odlišný od nejlevnějšího standardního způsobu dodání nabízeného internetovým obchodem, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které tímto způsobem vznikly.

8.8.2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení produktu.

8.8.3. V případě, že se jedná o produkt, který je službou, jejíž poskytování bylo na výslovné žádosti spotřebitele zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, má spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy po vyjádření takového požadavku, povinnost zaplatit za poskytnuté služby, které byly poskytnuty do okamžiku odstoupení od smlouvy. Částku, kterou má zaplatit, se určí poměrně k rozsahu poskytnutého služby, s ohledem na dohodnutou cenu nebo odměnu v smlouvě. Pokud cena nebo odměna jsou nepřiměřeně vysoké, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnutého služby.

8.9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvy:

8.9.1. (1) o poskytování služeb, pokud prodávající splnil službu plně na základě výslovného souhlasu spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po plnění prodávajícího ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2) u kterých cena nebo odměna závisí na fluktuacích na finančním trhu, na které prodávající nemá vliv, a které mohou nastat před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy; (3) o nebož nároky na prodávajícího, který byl vyroben na základě specifikací spotřebitele nebo sloužil k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) o nebož výrobek je rychle se zhoršující nebo má krátkou dobu použitelnosti; (5) o nebož výrobek je dodáván v uzavřeném obalu, který po otevření nelze vrátit kvůli ochraně zdraví nebo hygienickým důvodům, pokud byl obal otevřen po dodání; (6) o nebož výrobek byl dodán, a z důvodu své povahy se stává nerozezmatitelným se zbytkem; (7) o nebož výrobek je alkoholickým nápojem, jehož cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jehož dodání může nastat až po uplynutí 30 dní a jehož hodnota závisí na fluktuacích na trhu, na které prodávající nemá vliv; (8) o nebož spotřebitel jasně požadoval, aby prodávající přijel k němu k provádění urgentní opravy nebo údržby; pokud prodávající poskytuje navíc jiné služby než ty, které spotřebitel požadoval, nebo dodává výrobky jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy vzhledem k dodatečným službám nebo výrobkům; (9) o nebož výrobek je zvukovým nebo vizuálním záznamem nebo počítačovým programem dodávaným v uzavřeném obalu, jehož byl spotřebitel otevření po dodání; (10) o dodávání deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou předplatné smlouvy; (11) uzavřené formou veřejné dražby; (12) o poskytování služeb v oblasti ubytování, jiných než pro bydlení, přepravy zboží, pronájmu vozidel, stravování, služeb spojených s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturou, pokud byl v smlouvě stanoven den nebo období poskytování služby; (13) o dodávání digitálních obsahů, které nejsou uloženy na hmotném médiu, pokud plnění bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a poté, co ho prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

8.10. Ustanovení o spotřebiteli obsažená v tomto bodě 8 se vztahují také na fyzickou osobu, která uzavře smlouvu, která je přímo spojená s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tuto osobu povahu profesionální, zejména z předmětu prováděné její podnikatelské činnosti, která je k dispozici na základě zákonů o Centrálním rejstříku a informacích o podnikatelské činnosti.

9. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE

9.1. Tato část Obchodních podmínek a obsažená ustanovení se vztahují výhradně na Zákazníky a Služebníky nejednající jako spotřebitelé nebo osoby uvedené v bodě 8.10 Obchodních podmínek.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy o prodeji uzavřené s Klientem nejednajícím jako spotřebitel ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. V takovém případě je možné odstoupit od Smlouvy o prodeji bez uvedení důvodu a nevzniká tímto Klientovi nejednajícímu jako spotřebiteli žádné nároky vůči Prodávajícímu.

9.3. V případě Klientů nejednajících jako spotřebitelé má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na předem provedenou platbu celé částky nebo její části, a to bez ohledu na způsob platby vybraný Klientem a na skutečnost, že byla uzavřena Smlouva o prodeji.

9.4. Od okamžiku předání Produktu dopravci Prodávajícímu nejednajícímu jako spotřebiteli přechází veškerá práva a povinnosti spojené s Produktem a riziko jeho náhodné ztráty nebo poškození. V takovém případě Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, úbytek nebo poškození Produktu, které vznikne od okamžiku jeho převzetí k přepravě až do jeho vydání Klientovi, stejně jako za zpoždění při doručení zásilky.

9.5. V případě, že je Produkt doručován Klientovi prostřednictvím dopravce a Klient není spotřebitelem, je povinen zkontrolovat zásilku ve stanoveném čase a způsobem pro tento typ zásilek. Pokud zjistí, že došlo k úbytku nebo poškození Produktu během přepravy, je povinen podniknout veškeré kroky nezbytné k určení odpovědnosti dopravce.

9.6. V souladu s ustanovením čl. 558 § 1 občanského zákoníku je odpovědnost Prodávajícího za vady Produktu vůči Klientovi nejednajícímu jako spotřebitel vyloučena.

9.7. V případě Služebníků nejednajících jako spotřebitel má Uskutečňovatel právo okamžitě a bez udání důvodu vypovědět Smlouvu o poskytování elektronických služeb tím, že Služebníkovi zašle patřičné prohlášení.

9.8. Odpovědnost Uskutečňovatele/Prodávajícího vůči Služebníkovi/Klientovi nejednajícímu jako spotřebitel, bez ohledu na právní základ, je omezena - jak v rámci jednotlivého nároku, tak i pro všechny nároky dohromady - na částku zaplacené ceny a náklady na dodání ve vztahu ke Smlouvě o prodeji, avšak nepřevyšuje částku tisíc korun. Uskutečňovatel/Prodávající nese odpovědnost vůči Služebníkovi/Klientovi nejednajícímu jako spotřebitel pouze za předvídatelné typické škody v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk ve vztahu ke Služebníkovi/Klientovi nejednajícímu jako spotřebitel.

9.9. Veškeré spory mezi Prodávajícím/Uskutečňovatelem a Klientem/Služebníkem nejednajícím jako spotřebitel podléhají soudu, který je příslušný podle sídla Prodávajícího/Uskutečňovatele.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu jsou uzavírány v polštině.

10.2. Změna Všeobecných obchodních podmínek:

10.2.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny Všeobecných obchodních podmínek z vážných důvodů, jako jsou: změny v právních předpisech; změny platebních a dodacích metod; významné změny způsobu provozování internetového obchodu - pokud tyto změny ovlivní provádění ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

10.2.2. V případě uzavření smluv na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek s kontinuálním charakterem (např. elektronické služby - účet) nově upravené podmínky zavazují Služebníka, pokud jsou splněny požadavky stanovené v čl. 384 a 384[1] občanského zákoníku, tj. Služebník byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. Pokud by změna Všeobecných obchodních podmínek měla za následek zavedení nových poplatků nebo zvýšení stávajících poplatků, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.

10.2.3. V případě uzavření smluv na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, které mají jiný charakter než smlouvy s kontinuálním charakterem (např. smlouva o prodeji), změny Všeobecných obchodních podmínek nebudou v žádném případě narušovat práva získaná Služebníkům/Klientům jako spotřebitelům před dnem nabytí účinnosti změn Všeobecných obchodních podmínek, zejména změny Všeobecných obchodních podmínek nebudou mít vliv na již podané nebo přijaté objednávky a uzavřené, prováděné nebo vykonávané smlouvy o prodeji.

10.3. V otázkách, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se použijí obecně platné právní předpisy polského práva, zejména občanského zákoníku; zákona o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků z 18. července 2002 (ve znění z roku 2020, částka 344 se změnami); zákona o právech spotřebitelů z 30. května 2014 (ve znění z roku 2020, částka 287 se změnami); a dalších příslušných právních předpisů obecně platného práva.

11. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(POVĚŘENÍ ČÍSLO 2 K ZÁKONU O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)

Návrh formuláře pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a zašlete pouze v případě, že chcete od smlouvy odstoupit)

– Adresát:

"GERLACH" AKCIOVÁ SPOLEČNOST

ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica

gerlach.pl

sklep@gerlach.pl

– Já/My() tímto informuji/informujeme() o svém/našem odstoupení od smlouvy o prodeji následujícího zboží() smlouvy o dodávce následujícího zboží() smlouvy o dílo, která spočívá v provedení následujícího díla()/poskytování následující služby()

– Datum uzavření smlouvy()/převzetí()

– Jméno a příjmení spotřebitele(-ů)

– Adresa spotřebitele(-ů)

– Podpis spotřebitele(-ů) (pouze pokud je formulář odesílán v papírové verzi)

– Datum

(*) Zbytečné přeškrtnout.