1. OBECNÉ USTANOVENÍ

1.1. Tato zásada ochrany osobních údajů internetového obchodu má informativní charakter, což znamená, že nenese žádné povinnosti pro uživatele služeb nebo zákazníky internetového obchodu.

1.2. Správcem osobních údajů získávaných prostřednictvím internetového obchodu je společnost "GERLACH" AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem v Drzewica (sídlo a doručovací adresa: ul. Braci Kobylańscy 41, 26-340 Drzewica); zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS 0000055281; soud, kde je spis společnosti uchováván: Okresní soud Okresní soud pro Lodž - střední část v Lodži, XX. hospodářský oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 2 210 575,00 PLN; IČ: 7990003388; RČO: 670081420, e-mailová adresa: obchod@gerlachstore.cz - dále jen "Správce" a zároveň poskytovatel služeb internetového obchodu a prodávající.

Veškerou korespondenci ohledně zpracování vašich osobních údajů prosíme směrovat na adresu Správce s poznámkou "Osobní údaje" nebo na e-mailovou schránku: iod@gerlach.com.pl

1.3. Osobní údaje uživatele služeb a zákazníka jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení 2016/679), zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (Sb. 2018, č. 1000) a zákonem o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků ze dne 18. července 2002 (Sb. 2002, č. 144, s. 1204 se změnami).

1.4. Správce dbá zvláštní pozornost na ochranu zájmů osob, na které se údaje vztahují, a zajistí, že sbírané údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy; shromažďované pro určené, zákonné účely a nepodléhají dalšímu zpracování neslučujícímu s těmito účely; jsou faktem správné a adekvátní vzhledem k účelům, pro něž se zpracovávají, a jsou uchovávány tak, aby umožňovaly identifikaci osob, na které se údaje vztahují, po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování.

1.5. Všechny slova, výrazy a zkratky uvedené na této stránce s velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba) je třeba chápat v souladu s jejich definicí uvedenou v Obchodním řádu internetového obchodu dostupném na stránkách internetového obchodu.

2. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ DAT A PŘÍJEMCI DAT

2.1. Každým činem přijatým Usuživatelem nebo Klientem v internetovém obchodě vyplývají konkrétní účel, rozsah a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem. Například, pokud si Klient při objednávání zvolí osobní vyzvednutí místo kurýrního doručení, jeho osobní údaje budou zpracovány za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, ale nebudou sdíleny kurýrovi zajišťujícímu doručení na pokyn Správce.

2.2. Možné účely zpracování osobních údajů Usuživatelů nebo Klientů Správcem:

2.2.1. uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb (např. Účet).

2.2.2. přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb Správce.

2.2.3. vyjádření názoru Klienta na uzavřenou kupní smlouvu.

2.3. Možní příjemci osobních údajů Klientů internetového obchodu:

2.3.1. Pokud Klient využije doručení kurýrní službou v internetovém obchodě, Správce poskytne shromážděné osobní údaje Klienta vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, kteří provádějí doručení na pokyn Správce. Osobní údaje Klienta ve formě telefonního čísla a e-mailové adresy jsou poskytovány vybranému dopravci nebo zprostředkovateli za účelem informování Klienta o stavu objednávky a za účelem zlepšení doručení zásilky.

2.3.2. Pokud Klient využije v internetovém obchodě elektronické platby nebo platbu kartou, Správce poskytne shromážděné osobní údaje Klienta vybrané subjektu, který zajišťuje tyto platby v internetovém obchodě.

2.3.3. Pokud Klient souhlasil s vyjádřením názoru na uzavřenou kupní smlouvu, Správce poskytne shromážděné osobní údaje Klienta vybranému subjektu, který provádí průzkumy hodnotící uzavřené kupní smlouvy v internetovém obchodě.

2.4. Správce může zpracovávat následující osobní údaje Usuživatelů nebo Klientů využívajících internetový obchod: jméno a příjmení; e-mailovou adresu; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresu (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), bydliště / sídlo (pokud je odlišné od dodací adresy). V případě, že se jedná o Usuživatele nebo Klienty nejednající jako spotřebitelé, může Správce rovněž zpracovávat název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Usuživatele nebo Klienta.

2.5. Poskytnutí osobních údajů uvedených výše může být nezbytné k uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb v internetovém obchodě. Rozsah povinných údajů pro uzavření smlouvy je vždy uveden na webových stránkách internetového obchodu a v Obchodním řádu internetového obchodu.

3. COOKIES A EXPLOITAČNÍ ÚDAJE

3.1. Soubory Cookies jsou malé textové informace v podobě textových souborů, které jsou odesílány ze serveru a ukládány na straně osoby navštěvující internetový obchod (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu - podle toho, z jakého zařízení je stránka internetového obchodu navštěvována). Podrobné informace o souborech Cookies a historii jejich vzniku naleznete například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

3.2. Správce využívá systémy pro automatizované rozhodování. Následující rozhodnutí jsou prováděna automaticky: Profilování se provádí na základě dostupných údajů, zejména takových, jako jsou údaje o poskytovaných službách, přenosové údaje, údaje o umístění a informace získané pomocí takzvaných souborů cookies. Profilování ovlivňuje marketingové informace a nabídky, které budete obdržovat (vypnutí souborů cookies může negativně ovlivnit kvalitu používání našich internetových stránek Klientem).

3.3. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies při používání stránky internetového obchodu Klienty z následujících důvodů:

3.3.1. Identifikace Usuživatele jako přihlášeného v internetovém obchodě a zobrazení, že je přihlášen;

3.3.2. Uchování produktů přidaných do košíku za účelem provedení objednávky;

3.3.3. Uchování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo údajů pro přihlášení do internetového obchodu;

3.3.4. Přizpůsobení obsahu stránky internetového obchodu individuálním preferencím Usuživatele (např. barvy, velikosti písma, rozložení stránky) a optimalizace používání stránky internetového obchodu;

3.3.5. Vedení anonymních statistik týkajících se způsobu používání stránky internetového obchodu.

3.4. Většina internetových prohlížečů dostupných na trhu standardně přijímá ukládání souborů cookies. Každý má možnost stanovit podmínky používání souborů cookies pomocí nastavení svého vlastního internetového prohlížeče. To znamená, že lze omezit (například dočasně) nebo zcela zakázat ukládání souborů cookies - v posledním případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například nemusí být možné provést kroky objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře kvůli nepamatování si produktů v košíku během následujících kroků objednávky).

3.5. Nastavení internetového prohlížeče týkající se souborů cookies jsou významné z hlediska souhlasu s používáním souborů cookies naším internetovým obchodem - podle předpisů může takový souhlas být udělen také prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Pokud takový souhlas neudělíte, je třeba odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče týkající se souborů cookies.

3.6. Podrobné informace o změně nastavení týkajících se souborů cookies a jejich samostatném smazání v nejoblíbenějších internetových prohlížečích jsou k dispozici v nápovědě internetového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

· v prohlížeči Chrome

· v prohlížeči Firefox

· v prohlížeči Internet Explorer

· v prohlížeči Opera

· v prohlížeči Safari

· v prohlížeči Microsoft Edge

3.7. Správce také zpracovává anonymní provozní údaje související s používáním internetového obchodu (IP adresa, doména) pro vytváření statistik, které pomáhají spravovat internetový obchod. Tyto údaje mají sběrový a anonymní charakter, tj. neobsahují znaky identifikace osob navštěvujících stránku internetového obchodu. Tyto údaje nejsou zpřístupněny třetím stranám.

4. PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem nebo Klientem je dobrovolné, avšak neposkytnutí uvedených údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a provedení smlouvy o prodeji nebo smlouvy o poskytování elektronické služby, jak je uvedeno na stránkách internetového obchodu a v obchodním řádu internetového obchodu, má za následek nemožnost uzavření této smlouvy.

4.2. Právním základem zpracování osobních údajů Uživatele nebo Klienta je nezbytnost provedení smlouvy, které jsou stranou, nebo přijetí na jeho žádost kroků před jejím uzavřením. V případě zpracování údajů za účelem přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb Správce je právním základem takového zpracování (1) předchozí souhlas Uživatele nebo Klienta nebo (2) plnění právně ospravedlněných cílů prováděných Správcem (v souladu s článkem 23 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů, za zákonně ospravedlněný účel se považuje zejména přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Správce).

4.3. V případě zpracování údajů za účelem vyjádření Klienta k uzavřené smlouvě o prodeji je právním základem takového zpracování souhlas Uživatele nebo Klienta. Udělení souhlasu je vždy dobrovolné, a pokud je toto udělení podmínkou zpracování osobních údajů, má Klient právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, která probíhala na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.

5. PRÁVA OSOB, JEJICHŽ SE ÚDAJE TÝKAJÍ (PŘÍSTUP KE SVÝM ÚDAJŮM A JEJICH ÚPRAVA, SMAZÁNÍ, PŘENOSNOST)

Na základě ustanovení Nařízení 2016/679 má každá osoba, jejíž údaje Správce zpracovává, určitá práva týkající se ochrany práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

5.1. Uživatel nebo Klient má právo na kontrolu zpracování svých osobních údajů obsažených v souboru údajů Správce (čl. 15 nařízení GDPR) a právo na: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu svých osobních údajů a přístup k obsahu svých osobních údajů a jejich opravu (čl. 16 nařízení GDPR).

5.2. Každá osoba má právo na omezení zpracování, pokud:

 • osoba, jejíž údaje se týkají, zpochybňuje jejich správnost nebo jsou neúplné, neaktuální nebo nepravdivé - až do ověření jejich správnosti Správcem,
 • zpracování je nezákonné, ale osoba se brání vymazání údajů a požaduje omezení jejich použití,
 • údaje jsou již Správci zbytečné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, ale jsou potřebné osobě, které se týkají, pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků (čl. 18 nařízení GDPR).

5.3. V případě, že Uživatel nebo Klient udělí souhlas ke zpracování údajů, může tento souhlas kdykoli odvolat, a odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním.

5.4. Pokud Správce zpracovává údaje Uživatele nebo Klienta, které:

 • nejsou již nezbytné pro dosažení účelů, pro které byly shromážděny,
 • osoba, jejíž údaje se týkají, odvolává souhlas, na němž je založeno zpracování, a neexistuje žádný jiný právní základ,
 • osoba, jejíž údaje se týkají, podává námitku proti zpracování nebo
 • údaje osobní povahy byly zpracovány nezákonně,
 • osoba, které se údaje týkají, má právo na okamžité vymazání těchto údajů (čl. 17 nařízení GDPR).

5.5. Osoba, které se údaje týkají, má také právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR), pokud zpracování probíhá na základě souhlasu, pro účely plnění smlouvy a je prováděno automatizovaným způsobem, a také právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR) v souvislosti se zpracováním údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování a v případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (čl. 21 nařízení GDPR).

5.6. Pro vykonání výše uvedených práv se můžete obrátit na Správce prostřednictvím příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou v úvodu této zásady ochrany osobních údajů.

V případě pochybností o správnosti zpracování osobních údajů Správcem máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, tj. u prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

5.7. Doba zpracování vašich osobních údajů závisí na účelu, pro který jsou údaje zpracovávány. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány/nebo uchovávány, se určuje na základě následujících faktorů:

 • právní předpisy, které mohou vyžadovat od Správce zpracovávání údajů po určitou dobu (např. zákon o účetnictví);
 • doba, po kterou jsou poskytovány služby;
 • doba nezbytná k ochraně zájmů Správce.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vás povzbuzuje, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů poté, co přejdete na jiné webové stránky. Tato zásada ochrany osobních údajů platí pouze pro tento internetový obchod

6.2. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů, která jsou vhodná pro rizika a kategorie údajů chráněných tímto opatřením. Zabezpečuje údaje proti neoprávněnému přístupu, zabránění neoprávněnému odebrání údajů, zpracování v rozporu s platnými právními předpisy a změně, ztrátě, poškození nebo zničení údajů.

6.3. Správce vhodně poskytuje následující technická opatření, která zabrání neoprávněnému získávání a změně elektronicky přenášených osobních údajů:

6.3.1. Zabezpečení souboru dat proti neoprávněnému přístupu.

6.3.2. Přístup k účtu pouze po zadání individuálního uživatelského jména a hesla.

6.3.3. SSL certifikát.